REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ubranka-okazyjne.pl

§1


Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].


2. Właścicielem Sklepu jest : Firma UBRANKA OKAZYJNE Anna Kabzińska Rzgów 95-030 Rzemieślnicza 35 NIP: 771-157-01-55, REGON: 369004791 wpisana do CEIDG-1 oraz MINISTERSTWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII. tel. +48 608 663 723 adres email: kontakt@ubranka-okazyjne.pl                                                            

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.


5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (sprzedawca jest płatnikiem VAT)


6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.§2


Zamówienia


1. Zamówienia można składać w następujący sposób:


• poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

• emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

• telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.


3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.


4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.§3


Płatności


1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.


2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.


3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.§4


Wysyłka towaru


1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).


2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.


3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.§5


Reklamacje


1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.


2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.


3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.


4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.§6


Prawo odstąpienia od umowy


1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.


2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni kalendarzowych od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Szczegóły zwrotu opisane są w zakładce zwroty. 


3. Klient zwraca towar wraz z paragonem do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.


5. W terminie do 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę wraz z najtańszym dostępnym w sklepie kosztem przesyłki. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

8. Koszt odesłania produktów do sklepu ponosi kupujący. Jeżeli zwracasz całe zamówienie, zwracamy koszt przesyłki od nas do Ciebie. Twoim kosztem przy zwrocie całości zamówienia pozostaje wysyłka do nas (podstawa prawna: Art.34 p.2 Ust. z dn. 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta). 


§7

Ochrona prywatności


1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.


2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.


3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,§8


Własność intelektualna


Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.§9


Wejście w życie i zmiany Regulaminu


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.


2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.


3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.


4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.


5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

POLITYKA  PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, z których Dowiedziecie się, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz jakie prawa w tego tytułu wynikają.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem wykorzystującym Państwa dane, jest :

UBRANKA OKAZYJNE Anna Kabzińska prowadząca sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego www.ubranka-okazyjne.pl 

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z zakupami dokonywanymi w sklepie internetowym www.ubranka-okazyjne.pl 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji dokonanych zakupów w sklepie internetowym www.ubranka-okazyjne.pl Zapewnia to bezpieczeństwo obsługi transakcji, jej realizację w ramach umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych wpływa też pozytywnie na ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy zaistnieją podstawy do ich złożenia, a także wspiera kontakt między Sklepem a Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. W przypadku udzielonej zgody sklep przetwarza dane również w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www.

Czy podanie danych jest obowiązkiem?

Wymagamy podania danych, by móc zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży i w związku z tym przesłać zakupiony towar na wskazany przez kupującego adres. Tym samym niezbędne jest podanie imienia i nazwiska odbiorcy oraz adresu do wysyłki zamówionych towarów. Dodatkowo dla możliwości kontaktu i doręczenia przesyłki do kupującego wymaga się podania nr telefonu oraz adresu mailowego. (w tym między innymi z uwagi na wymogi firmy kurierskiej czy Poczty Polskiej)

Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj.:

1) prawo dostępu;

2) prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną .

4) prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5) prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny;

6) prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu;

7) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8) prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – podmiotom wspierającym funkcjonowanie sklepu w świadczeniu usług (firmie hostingowej, platformie sprzedażowej facebook.pl, oraz google.pl a także podmiotom, za pośrednictwem których zamówiony towar trafia pod wskazany w zamówieniu adres, tj. firmie kurierskiej InPost oraz Poczcie Polskiej – wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia. Sklep może również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 

Jak długo dane osobowe będą przechowywane przez Sklep?

Sklep przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń, przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych – przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych lub do wycofania przez Państwa zgody.

Dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać na stronie sklepu www.ubranka-okazyjne.pl 

W związku z powyższym prosimy potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z tą informacją.

Jednocześnie upoważniacie nas Państwo do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych oraz wyrażacie zgodę na otrzymywanie od UBRANKA OKAZYJNE Anna Kabzińska z siedzibą w Rzgów 95-030 przy ul. Rzemieślnicza 35 hala Północna 62 informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przeciwnym wypadku uniemożliwią nam Państwo realizację złożonych zamówień.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@ubranka-okazyjne.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej 

UBRANKA OKAZYJNE Anna Kabzińska Rzgów 95-030 ul. Rzemieślnicza 35 hala Północna 62

oraz na stronie sklepu www.ubranka-okazyjne.pl w zakładce MOJE KONTO

Pozdrawiam Administrator

Sklepu „UBRANKA  OKAZYJNE”  Anna Kabzińska

Menu

Ustawienia

Utwórz darmowe konto aby zapisać w ulubionych.

Zarejestruj

Utwórz darmowe konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zarejestruj